Regulamin i polityka prywatności

Regulamin THIS OR THAT calligraphy & letterpress
określający m.in. zasady realizacji zleceń na wykonanie papeterii ślubnej i okolicznościowej, zawierający najważniejsze informacje

SPIS TREŚCI
§ 1 Definicje
§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą
§ 3 Realizacja zamówień
§ 4 Płatności
§ 5 Dostawa
§ 6 Reklamacje, rezygnacje, zwroty
§ 7 Dane osobowe
§ 8 Zastrzeżenia
§ 9 Postanowienia dotyczące Kupujących niebędących Konsumentami

§ 1 DEFINICJE
Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Kupujący – każdy podmiot zamawiający lub zlecający realizację produktów
Regulamin – niniejszy regulamin.
Wykonawca – Katarzyna Ratuszyńska, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą THIS OR THAT KATARZYNA RATUSZYŃSKA, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 5751900959 , nr REGON 386350287, 3 Maja 34, 42-283 Boronów.
Papeteria – nazwa ogólna dla wszystkich artykułów (np. zaproszenia, winietki, numery stołów, menu, tablice gości, kartki okolicznościowe oraz inne nie ujęte w regulaminie) niezależnie od materiału, które wykonawca może wykonać w dostępnych technikach.
Technika – kaligrafia nowoczesna, letterpress lub ich połączenie.
Materiał – każda powierzchnia, która może stworzyć papeterię, za pomocą co najmniej jednej techniki.
Dodatki – elementy ozdobne (np. Odbicia lakowe, wstążki, suszone kwiaty. I inne nie ujęte w regulaminie), nie stanowiące podstawowej oferty, chyba że kupujący zaznaczył inaczej.
Zadatek – bezzwrotna forma zabezpieczenia finansowego, stanowiąca min. 30% kwoty całkowitej zamówienia. Wysokość zadatku może ulec zmianie w zależności od wybranego materiału, o czym wykonawca poinformuje kupującego.
Oferta – zakres pracy wykonawcy, obejmujący rodzaj papeterii, technikę, materiał i dodatki wraz z cenami. Przedstawiona oferta jest ważna przez 20 dni roboczych, chyba że wykonawca określi inaczej.
Projekt – w zależności od wybranej techniki próbka, wzór, zdjęcie lub projekt graficzny w wersji cyfrowej, wykonywane na podstawie informacji przekazanych przez kupującego w etapie 1.

§ 2 KONTAKT Z WYKONAWCĄ
1. Adres e-mail: kontakt@thisorthat.pl
2. Za pośrednictwem formularza na stronie internetowej:
www.thisorthat.pl
3. Za pośrednictwem profilów społecznościowych:
www.facebook.com/thisorthatpl
www.instagram.com/thisorthat_pl

§ 3 REALIZACJA ZAMÓWIEŃ 
1. Realizacja zamówień dzieli się na 6 etapów.
2. Wykonanie zamówienia następuje w etapie 5 i trwa co najmniej 10 dni roboczych, a może wydłużyć się do 40 dni roboczych, o czym wykonawca poinformuje kupującego.
3. Etap 1:
Kupujący zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy wszystkich niezbędnych szczegółów dotyczących zamówienia, które obejmują:
a) technikę wykonania
b) materiał
c) wybrane kolory
d) rodzaj papeterii oraz wszelkie informacje dotyczące jej formatu, wielkości, zastosowania
e) tekst lub określenie ilości słów
f) dodatki
g) wskazanie co najmniej 1 realizacji z portfolio wykonawcy lub innych źródeł, które będzie stanowiło inspirację, wzór do realizacji zamówienia
4. Etap 2:
Wykonawca zobowiązuje się do przekazania oferty kupującemu oraz informacji o zadatku.
Po akceptacji oferty, kupujący wpłaci wykonawcy zadatek, na podany numer rachunku bankowego.
Po zaksięgowaniu wpłaty wykonawca rozpocznie etap 3. 
5. Etap 3:
W zależności od wybranej papeterii, wykonawca prześle co najmniej 1 projekt drogą elektroniczną.
6. Etap 4:
Kupujący ma prawo do dwóch bezpłatnych korekt projektu, każda kolejna to dodatkowy koszt w wysokości 50 zł, a rozpoczęcie nowego projektu to dodatkowy koszt w wysokości 150 zł. 
W przypadku realizacji nowego projektu oferta może ulec zmianie, a wpłacony zadatek nie zostaje zwrócony, ani odjęty od nowej oferty
7. Etap 5:
Po akceptacji projektu wykonawca rozpoczyna realizację, a kupujący nie ma możliwości wprowadzania zmian. W przypadku rezygnacji przez kupującego na tym etapie, zadatek nie zostaje zwrócony.
8. Etap 6: 
Wykonawca wyślę papeterię za pośrednictwem firmy zewnętrznej, a kupujący zobowiązuje się do podania danych niezbędnych do wysyłki oraz do wpłaty pozostałej kwoty ofertowej.
9. Zamówienie jest równoznaczne z zapoznaniem się oraz akceptacją Regulaminu przez Kupującego.
10. Złożenie zamówienia pisemnego jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Wykonawcą.

§ 4 PŁATNOŚCI
1. Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego zwykłym przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.
2. Wykonawca zastrzega sobie prawo do waloryzacji wynagrodzenia o wskaźnik inflacji, jeśli ten przekroczy 10% na podstawie danych publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny.

§ 5 DOSTAWA
1. Sprzedawca jest obowiązany do przygotowania przesyłki tak, aby papeteria dotarła bez wad.
2. Termin dostawy określa firma zewnętrzna i Wykonawca nie ma wpływu na długość realizacji.
3. Dostawa odbywa się za pośrednictwem firmy InPost do paczkomatu lub na adres domowy. Wykonawca ma prawo do wybrania innego dostawcy.

§ 6 REKLAMACJE, REZYGNACJE I ZWROTY
1. Papeteria jest wykonywana ręcznie i mogą się pojawić różnice w poszczególnych egzemplarzach, co nie stanowi powodu do reklamacji.
2. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwej papeterii, a Wykonowca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 10 dni roboczych.
3. W przypadku, w której Wykonawca zawinił, ten zobowiązuje się do przekazania papeterii bez wad.
4. W przypadku, w którym zawini firma zewnętrzna odpowiedzialna za dostawę, Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wadliwą papeterię. Dodatkowo Kupujący może za dodatkową opłatą wybrać ubezpieczenie paczki.
5. Ze względu na indywidualnie wykonywaną i projektowaną papeterię nie ma możliwości rezygnacji i zwrotu papeterii, a wszelkie niezadowolenie Kupujący ma prawo przekazać Wykonawcy na etapie 4.
6. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ:
w przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:
a) mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595;
b) pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;
c) bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;
d) internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.

§ 7 DANE OSOBOWE
1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego jest Wykonawca.
2. Dane są przetwarzane na potrzeby wykonania papeterii. Dodatkowo dane kupującego będą udostępnione i przetwarzane przez Biuro Rachunkowe i firmy kurierskie.
3. Kupujący oświadcza, iż uzyskał zgodę na przetwarzanie danych osobowych osób trzecich, które są niezbędne do przygotowania personalizowanej papeterii.
4. Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zawarcia umowy sprzedaży. Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy sprzedaży.
5. Dane Kupującego i osób trzecich podane w związku z realizacją zamówienia, będą przetwarzane do momentu, w którym:
a) przestanie obowiązywać umowa sprzedaży zawarta między Kupującym a Wykonawicą;
b) na Sprzedawcy przestanie ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący go do przetwarzania danych Kupującego;
c) ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Kupującego lub Sprzedawcę, związanych z umową sprzedaży
d) zostanie przyjęty sprzeciw Kupującego wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Sprzedawcy
6. Kupującemu przysługuje prawo żądania:
a) dostępu do swoich danych osobowych
b) ich sprostowania
c) usunięcia
d) ograniczenia przetwarzania
e) przeniesienia danych do innego administratora
f) wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kupującego – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).
7. W przypadku gdy Kupujący uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Kupujący może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 8 ZASTRZEŻENIA
1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
2. Każdorazowo składane zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
3. Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.
4.Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.
5. Postanowienia dotyczące towarów i umowy sprzedaży stosuje się odpowiednio do treści cyfrowych i umowy o dostarczanie treści cyfrowych, o ile Regulamin nie określa tych kwestii odrębnie.
6. Wszelkie realizowane projekty i matryce pozostają w posiadaniu Wykonanawcy, który posiada prawo do dalszego ich powielania, poza papeterią biznesową.
7. Kupujący nie ma prawa do dalszej sprzedaży i / lub powielania papeterii.

§ 9 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KUPUJĄCYCH NIEBĘDĄCYCH KONSUMENTAMI
1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Kupujący
2. Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego niebędącego Konsumentem, w granicach prawem dopuszczonych, jest wyłączona.
3. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Wykonawcy.

Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest THIS OR THAT KATARZYNA RATUSZYŃSKA NIP 5751900959
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umów na podstawie art. 6 pkt.1 b RODO.
3. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą Biuro Rachunkowe oraz firmy kurierskie inPost lub inne jeśli strony ustalą inaczej
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu, w którym będzie obowiązywać umowa sprzedaży zawarta między Kupującym a Wykonawicą; na Sprzedawcy przestanie ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący go do przetwarzania danych Kupującego; ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Kupującego lub Sprzedawcę, związanych z umową sprzedaż; zostanie przyjęty sprzeciw Kupującego wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Sprzedawcy
6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji umowy.
9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.